Home

  Jaarverslag 2017

  De Ledenraad

  De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB. Eind 2017 bestond de Ledenraad uit 41 personen en waren er 4 vacatures. De leden van de Ledenraad worden één keer per twee jaar gekozen door de verenigingen tijdens de districtsvergaderingen. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het Bondsbestuur over het beleid en om het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggenspraak richting de verenigingen.

  Samenstelling

  De Ledenraad vertegenwoordigt alle verenigingsleden uit de districten. Klik hier voor de actuele samenstelling van de Ledenraad.

   

  Eigen functioneren

  De Ledenraad kwam in 2017 drie keer in formele vergaderingen bijeen. Het betrof de reguliere vergaderingen in juni en december en één besloten formele vergadering over de financiering van het nieuwe KNLTB Afhangbord. De agenda en verslagen van de formele (openbare) vergaderingen werden digitaal beschikbaar gesteld aan de Ledenraad, het Bondsbestuur, Districtsraden, verenigingen, persoonlijke leden en functionarissen. In maart, september en november werden klankbordbijeenkomsten georganiseerd die een informerend en opiniërend karakter hadden over specifieke actuele thema’s zoals het project Bestuurlijke Vernieuwing.