Home

  Jaarverslag 2017

  Goed sportbestuur

  Het Bondsbestuur ziet erop toe dat de KNLTB adequaat voldoet aan de dertien aanbevelingen voor Goed Sportbestuur. Deze aanbevelingen zijn gekoppeld aan de minimale kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie van NOC*NSF. In 2017 heeft het Bondsbestuur aan de hand van het instrument van NOC*NSF ‘Toetsing Goed Sportbestuur’ wederom een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze is nader besproken tijdens de vergadering van het Bondsbestuur van december 2017.

  In het besturingsmodel van de KNLTB bestaat een scheiding tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en uitvoerende rollen. Vaststelling van het beleid is voorbehouden aan het Bondsbestuur, terwijl de Ledenraad dit beleid toetst. Alle overige organen hebben een adviserende of uitvoerende rol. Zowel in de functiebeschrijvingen van het vrijwillig kader als in de Statuten en het Algemeen Reglement is vastgelegd welke functies onverenigbaar zijn.

  Voor alle bestuursorganen (Ledenraad, Bondsbestuur en Districtsraden) zijn roosters van aftreden opgesteld, waarbij (her)benoeming steeds plaatsvindt voor een periode van twee jaar, met een maximum benoemingstermijn van tien aaneengesloten jaren.

  Voor ieder jaar wordt gebruik gemaakt van een meerjarenbeleidsplan, jaarplan en jaarbegroting. Uiteraard wordt ook een jaarrekening opgemaakt. De Ledenraad stelt jaarlijks de geconsolideerde balans en de jaarrekening vast, die ook door een onafhankelijk accountant is goedgekeurd. De KNLTB beschikt daarnaast over de vereiste statuten en reglementen.