Home

  Jaarverslag 2017

  Personeel en Organisatie

  Personele bezetting en organisatie

  In 2016 is de werkorganisatie op vele fronten gewijzigd. Het afgelopen jaar zijn relatief weinig wijzigingen geweest in de werkorganisatie. Naar aanleiding van de komst van Jacco Eltingh is binnen de technische staf ‘het Technisch Hart’ geïntroduceerd. Dit Technisch Hart wordt gevormd door de Technisch Manager, Bondscoach Nationaal Trainings Centrum en Bondscoach Kernploegen. Zij vormen de kern bij het uitvoeren van het beleid van Toptennis. Verder is de functie van Manager Communicatie weer opgenomen in de formatie. In 2017 zijn alle werkzaamheden binnen de vooraf vastgestelde begroting gerealiseerd.

  Arbeidsvoorwaarden

  Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is door Korn Ferry Hay Group een salarisvergelijk uitgevoerd. Onze beloningsstructuur past in de ogen van Korn Ferry bij de sector waarin we zitten. Binden en boeien (sociaal beleid) op tennis/persoonlijke ontwikkeling/werk-privé balans is voor de KNLTB cruciaal om de goede mensen binnen te krijgen en te behouden.

   

  Vergroten vaardigheden personeel

  In het kader van professionalisering is totaal aan opleidingen voor het personeel in 2017 een bedrag van € 65.000 geïnvesteerd. Verder zijn vooral investeringen gedaan in het adequaat uitvoeren van het accountmanagement. Dat was in 2016 al zichtbaar met de invoering van de nieuwe functie Accountmanager. Daarnaast is geïnvesteerd in managementvaardigheden met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke effectieve werkorganisatie en een goede werkcultuur (refresh en herijking Missie-Waarden-Principes).

   

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschappen is in 2017 gedaald naar gemiddeld 1,69 procent, wat lager is dan het landelijk gemiddelde (CBS 3,9 procent in 2016).

  HR-digitaal

  In het kader van de digitalisering van de HR-processen beschikte de medewerkers al over een eigen portal (AFAS-software). Deze portal is te gebruiken voor de HR-gerelateerde aangelegenheden en voor het declaratie- en accorderingsproces voor alle nota’s. In samenwerking met de afdeling Financiën is de volgende stap gemaakt in de digitalisering en vereenvoudiging van het declaratieproces Personeel. In 2017 is de app geïntroduceerd die medewerkers ondersteunt.

   

  Duurzame inzetbaarheid

  Via de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) heeft de KNLTB in 2017 deelgenomen aan een gesubsidieerd traject op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het traject werd ondersteund door de AWVN. Dit onderzoek biedt de basis om in 2018 gestructureerder met het beleidsgebied duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

   

  NTC

  De Ondernemingsraad heeft na overleg over een sociaal plan een positief advies afgegeven. In 2017 is het sociaal plan in het kader van de mogelijke verhuizing naar Amstelveen en de individuele consequenties alvast met het personeel gedeeld. Hierdoor weten de werknemers waar ze aan toe zijn bij een mogelijke verhuizing. Eind 2017 is besloten om in het derde kwartaal van 2019 te verhuizen.

   

  CAO Sport

  Voor 2017 was de CAO Sport van toepassing, waarin per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1,15 procent was opgenomen.

   

  Aantal personeelsleden

  Het aantal personeelsleden van de KNLTB kent een beperkt stijgende lijn. Dit wordt deels veroorzaakt door verschillende projectaanstellingen voor de ontwikkeling en invoering van de nieuwe IT-infrastructuur bij de afdelingen Wedstrijdtennis en Toptennis.

  Per 31 december 2017 waren 88 personeelsleden in dienst van de KNLTB (79.65 fte). Voor 2017 was in totaal 82.82 fte begroot voor personeel en inleenkrachten. De bezetting ligt lager als gevolg van vacatures en inleenkrachten die niet meegenomen worden bij de bepaling van het aantal personeelsleden dat in december in dienst is.

  Onderstaande schema’s geven inzicht in de verhoudingen parttime/fulltime en de leeftijdsopbouw in de afgelopen jaren (exclusief stagiaires).