Home

  Jaarverslag 2017

  Juridische zaken

  De KNLTB heeft drie juristen in dienst om zowel de tennisverenigingen als de KNLTB zelf juridisch bij te kunnen bijstaan.

  Juridische ondersteuning verenigingen

  Tennisverenigingen kunnen voor juridisch advies terecht bij de afdeling Verenigingsondersteuning. De KNLTB biedt tennisverenigingen gratis eerstelijns juridische ondersteuning. Tegen een gereduceerd tarief kunnen tennisverenigingen daarnaast een beroep doen op de huisadvocaat, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure.

  De juridische dienstverlening bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie en modelovereenkomsten en het beoordelen van de rechtspositie van de vereniging. Veel verenigingen weten de weg naar de KNLTB te vinden en zijn erg tevreden over de juridische dienstverlening. Verenigingen waardeerden deze dienstverlening in 2017 gemiddeld met een 8,4.

  Verenigingen kunnen juridische vragen of problemen mailen naar juridischezaken@knltb.nl of contact opnemen met de Accountmanager van hun regio.

  Bedrijfsjuridische ondersteuning

  In 2017 is door de afdeling Juridische Zaken/Bestuurlijke Zaken ondersteuning geboden aan alle afdelingen van de KNLTB. Deze ondersteuning is zeer breed en strekt van kleine vragen tot grote projecten en contracten. Voorbeelden van onderwerpen die in 2017 in verhouding meer tijd vroegen, waren het wijzigende ICT-landschap van de KNLTB en de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wat extra aandacht vraagt op het gebied van privacy en persoonsgegevens.

  Op het vlak van sponsoring heeft de afdeling Juridische Zaken gekeken naar diverse nieuwe contractuele afspraken met nieuwe sponsoren. Verder hebben de juristen van de KNLTB gekeken naar samenwerkingsovereenkomsten en de huur binnen het NTC. Tot slot is bij de Competitie Nieuwe Stijl gekeken naar de reglementen.

   

  Integriteit

  De KNLTB vindt integriteit in alle geledingen van de tennissport belangrijk. We nemen dan ook een voortrekkersrol op ons bij de aanpak kwesties als seksuele intimidatie, matchfixing, wangedrag op en om de baan, discriminatie en doping. De KNLTB richt zich hierbij op de drie pijlers preventie, detectie en correctie. In het kader van preventie hebben we op KNLTB.nl een Fair Play-pagina ingericht met voorlichting voor specifieke doelgroepen.

  In de strijd tegen ongewenst gedrag hebben we gedragscodes voor verschillende doelgroepen en een Reglement Fair Play opgesteld. Ook hebben we duidelijke meldmogelijkheden met één aanspreekpunt: de Compliance Officer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om anoniem melding te doen of contact te zoeken met vertrouwenspersonen. De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen op het gebied van integriteit binnen de tennissport en wil met deze voorlichting ook de verenigingen ook ‘meenemen’ in dit thema en hen stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

  In navolging van het onderzoek van de Commissie de Vries heeft KNLTB ook nogmaals kritisch gekeken naar de maatregelen om seksuele intimidatie zo veel mogelijk te voorkomen en het adequaat oppakken van meldingen op dit vlak en eventuele verbeteringen op dit vlak. Daarbij kijkt de KNLTB naar een integrale aanpak, waarin verbeteringen ook doorgevoerd worden voor andere integriteitskwesties zoals wangedrag.

  In het geval van een misdraging neemt de KNLTB zijn verantwoordelijkheid via het eigen tuchtrecht en, indien noodzakelijk, door nauw samen te werken met andere instanties zoals politie en justitie. Vanaf 2016 stelt de KNLTB een specifiek jaarverslag op over het aantal ontvangen meldingen en het aantal schikkingen en tuchtzaken. Dit jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website op www.knltb.nl/fairplay.

   

   

  Matchfixing

  Matchfixing vormt een ernstige bedreiging voor de tennissport. Ieder geval van matchfixing is er één te veel. Het voorkomen en bestrijden van matchfixing is dan ook een prioriteit voor de KNLTB in samenwerking met de Tennis Integrity Unit (TIU).  De KNLTB is daarom ook nauw betrokken bij diverse initiatieven, waaronder het platform Matchfixing. Om matchfixing effectief te bestrijden is verregaande samenwerking nodig tussen alle nationale en internationale stakeholders. De KNLTB heeft regelmatig en nauw contact met diverse partijen waaronder politie en justitie, NOC*NSF, andere sportbonden en de TIU.

  De KNLTB heeft in 2017 aangestuurd op het vrijmaken van meer capaciteit bij de politie voor onderzoek van signalen van matchfixing. We proberen ook tot een bredere samenwerking te komen inclusief een betere uitwisseling van data, waarbij ook kansspelaanbieders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid.

  Daarnaast stelt de KNLTB alles in het werk om matchfixing te voorkomen. De KNLTB verzorgt persoonlijke voorlichting aan officials, topjeugd (en ouders), organisatoren van toernooien in Nederland en topspelers. De toptennissers zijn gebonden aan een gedragscode, waarin onder meer staat dat ze zich niet inlaten met matchfixing. Ook worden de risico’s van gokken meegenomen in de voorlichting en wordt gekeken naar online bedreigingen van gokkers.

  Voor de concrete tuchtzaken in het kader van matchfixing kan men de website van de TIU raadplegen waarop jaarverslagen en rapportages te vinden zijn.

  Privacy

  In 2017 zijn we gestart met het AVG proof maken van de KNLTB.  We werken hiervoor samen met een extern bedrijf en we werken samen met NOCNSF om de verenigingen te helpen.